Nové normy Elektrické požární signalizace - EPS

Normy

EN 54-15 Hlásiče multisenzorové

Návrh normy doposud zahrnoval kombinaci fyzikálních veličin teplota a kouř. V roce 2003 bylo TC 72 rozhodnuto, přepracovat návrh normy a zahrnout i detekci CO2, příp. i jiné fyzikální principy. Zkoušení hlásičů, které vycházelo z částí norem EN 54-5 a EN 54-7 se přepracovává.

EN 54-16 Ústředny pro hlasové zdroje zvuku

Norma je strukturou podobné normě na ústředny elektrické požární signalizace. Ústředna pro hlasové zdroje zvuku musí být schopná po přijetí a zpracování poplachového signálu z připojené požární ústředny do 3 s nebo po uplynutí nastaveného zpoždění aktivovat příslušné hlasové výstupy, Hlasovým výstupem je buď předem naprogramovaná zpráva nebo informace z tísňového mikrofonu Výstraha porucha musí být signalizována do 100 s po vyhlášení poruchového stavu na požární ústředně.

EN 54-17 Izolátory

Norma nespecifikuje parametry izolátorů. Při funkční zkoušce izolátoru se ověřuje správná funkce izolátoru, tj. odpojení části přenosové cesty v systému elektrické požární signalizace, na které je zkrat, podle údajů specifikovaných výrobcem. V normě je uvedeno, jak má být izolátor označen a jaké má výrobce minimálně uvést údaje pro správnou funkci v systému a montáž izolátoru např. impedance, napětí a proudy v různých režimech. Pokud izolátor obsahuje indikátor funkčního stavu, nesmí být červené barvy.

EN 54-18 Vstupně-výstupní zařízení

Norma definuje vstupně-výstupní zařízení jako zařízení připojené k přenosové cestě systému elektrické požární signalizace, které přijímá nebo vysílá elektrické signály nutné pro provoz systému. Vstupně - výstupní zařízení slouží k vytváření vazeb mezi vstupy a výstupy např. přivedením signálů na určité vstupy zařízení dojde k sepnutí určitých výstupů pro spínání a rozpínání akčních členů, sirén, relé, ventilů. Výchozím dokumentem pro práci byl dokument CEA GEI 1-084 INPUT/OUTPUT DEVICES. Při funkční zkoušce vstupně-výstupního zařízení se ověřuje správná funkce podle údajů specifikovaných výrobcem.

EN 54-20 Nasávací hlásiče

Nasávací hlásiče jsou velice citlivé hlásiče kouře, pracující na principu nasávání vzorků vzduchu do vyhodnocovací jednotky systémem tenkých trubiček s otvory. Vyhodnocovací jednotka pracuje na principu citlivé optické komory, např. s laserovým paprskem, a je schopná detekovat částice kouře v koncentracích již řádu ppm. Průtok nasávaného vzduchu ve vyhodnocovací jednotce musí být monitorován, pokles průtoku nasávaného vzduchu větší než 20 % musí být signalizován jako porucha. Použití nasávacích hlásičů je v oblasti ochrany počítačových serverů a objektů památkové péče. Pro měření prahové hodnoty reakce jsou definovány příklady aparatur, které umožní vedle generování aerosolu ještě jeho ředění a přesné měření malé koncentrace. Pro zkoušky požární citlivosti norma uvádí redukované zkušební požáry TF 2 až TF 5 s doplňkovým písmenem A nebo B tak, aby bylo možné zkoušet s menším definovaným množstvím paliva nasávací hlásiče různých tříd citlivosti.

Třída citlivosti

Název

Zkušební požáry

Konec požáru pro TF2

A

super zvýšená citlivost

TF2A až TF5A

m= 0,05 dB/m

B

zvýšená citlivost

TF2B až TF5B

m= 0,15 dB/m

C

normální citlivost

TF2 až TF5

m= 2 dB/m

EN 54-21 Přenosová zařízení

Norma je společná pro zařízení pro přenos požárního poplachu a poruchy z ústředny elektrické požární signalizace na vzdálené místo s obsluhou např. útvar hasičského záchranného sboru. Při její přípravě se vycházelo z již rozpracovaných norem pro zabezpečovací signalizaci řešenou v CLC/TC 79, ze kterých přebírá parametry pro nejvyšší stupeň zabezpečení. Norma uvádí, které povinné signály musí přenosové zařízení přenést a parametry přenosu pro vyhrazené poplachové cesty a pro digitální komunikační systémy, využívající veřejnou telefonní síť.

EN 54-22 Lineární tepelné hlásiče

Pracovní návrh normy ještě není dostupný.

EN 54-23 Optická signalizační zařízení

V normě jsou uvedena vnitřní zařízení typu A s krytím alespoň IP 21C a vnější zařízení typu B s krytím alespoň IP 33C. Zařízení musí být schopné provozu alespoň 100h. Není specifikován maximální světelný výstupní výkon. Výrobce ve své dokumentaci uvádí výstupní světelný výkon, vzor záblesků a frekvenci. Při zkoušení 8 vzorků vnitřních a 10 vzorků vnějších zařízení se ověřuje odolnost vůči expozicím vnějších vlivů a vlastnosti zařízení podle údajů výrobce.

EN 54-24 Reproduktory pro hlasové zdroje zvuku

Pracovní návrh normy ještě není dostupný

EN 54-25 Komponenty využívající radiové linky a systémové požadavky

Norma definuje požadavky a zkoušky, které zajistí systému elektrické požární signalizace využívajícímu radiové linky stejnou bezpečnost jako u systému s drátovým propojením. Norma obsahuje požadavky na komponenty a systémové požadavky, protože prvky systému s radiovými linkami pracují většinou společně. Komponent systému musí být napájen buď z nenabíjitelné baterie, zajišťující dobu provozu komponentu alespoň 36 měsíců, nebo z napájecího zdroje podle EN 54-4. Komponent napájený z baterie musí být schopen vyslat poruchový signál před výpadkem baterie, vyhlásit poplachový signál na ústřednu a udržet poplachový stav komponentu alespoň po dobu 30 min. Pro radiové linky norma nedefinuje frekvence, pouze imunitu rádiové linky vůči zeslabení signálu o 30 dB. Norma uvádí systémové požadavky na kvalitu a stabilitu přijímače, odolnost vůči rušení, požadavky na dostupnost přenosové cesty pokud pracuje s jiným systémem stejného dodavatele systému a požadavky na dostupnost přenosové cesty při přítomnosti uživatele jiného frekvenčního pásma.

Přehled o stavu řešení hlavních evropských norem

Evropské normy řady EN 54 jsou k 15.10. 2005 v následujícím stavu rozpracování:

 • EN 54-1 Úvod publikováno 1996
 • EN 54-2 Ústředna publikováno 1997
 • EN 54-3 Sirény publikováno 4/2001
 • EN 54-5 Hlásiče teplot publikováno 12/2000
 • EN 54-7 Hlásiče kouře publikováno 12/2000
 • EN 54-10 Hlásiče plamene publikováno 1/2002
 • EN 54-11 Hlásiče tlačítkové publikováno 5/2001
 • EN 54-12 Hlásiče lineární publikováno 1/2003
 • EN 54-13 Systémové požadavky publikováno 7/2005
 • TS 54-14 Aplikační návody publikováno 7/2004 (TS)
 • EN 54-15 Hlásiče multisenzorové příprava na 1. kolo připomínek
 • EN 54-16 Ústředny pro hlasové zdroje zvuku příprava na oficiální schvalování
 • EN 54-17 Izolátory příprava na oficiální schvalování
 • EN 54-19 (zatím neobsazeno)
 • EN 54-20 Nasávací hlásiče příprava na oficiální schvalování
 • EN 54-21 Přenosová zařízení příprava na oficiální schvalování
 • EN 54-22 Lineární tepelné hlásiče příprava na 1. kolo připomínek
 • EN 54-23 Optická poplachová zařízení příprava na oficiální schvalování
 • EN 54-24 Reproduktory pro hlasové zdroje zvuku zahájení prací na 1. návrhu
 • EN 54-25 Komponenty využívající radiové linky příprava na 1. kolo připomínek
 • EN 14604 Autonomní hlásiče publikováno 5/2005

Stav tvorby ČSN EN v České republice

Český normalizační institut vydal následující části norem ze souboru evropských norem Elektrická požární signalizace:

 • ČSN EN 54-1 "EPS - Část 1: Úvod" 9/1997
 • ČSN EN 54-2 "EPS - Část 2: Ústředna" 2/1999
 • ČSN EN 54-4 "EPS - Část 4: Napájecí zdroj" 2/1999
 • ČSN EN 54-5 "EPS - Část 5: Hlásiče teplot" 10/2001
 • ČSN EN 54-7 "EPS - Část 7: Hlásiče kouře" 12/2001
 • ČSN EN 54-11 "EPS - Část 11: Hlásiče tlačítkové" 3/2002
 • ČSN EN 54-3 "EPS - Část 3: Požární poplachová zařízení Sirény" 4/2002
 • ČSN EN 54-10 "EPS - Část 10: Hlásiče plamene" 12/2002
 • ČSN EN 54-12 "EPS - Část 12: Hlásiče kouře lineární" 7/2003
 • ČSN P CEN/TS 54-14 Aplikační návody 10/2005

Harmonizační přílohy ZA byly vydány změnami A1 u částí norem 3, 4, 5, 7.

Norma ČSN EN 54-12 již harmonizační přílohu obsahuje.

Normy v rámci technické normalizační komise TNK č. 124 (EPS a poplachové systémy) z publikovaných EN zpracovává překladem LITES, a.s na základě smlouvy o mezinárodní spolupráci.

Přílohy

EPS vyhláška 246-2001

EPS zákon o pož.ochraně 133-1985

ESSER CERTIFIKAT

 


© 2011    Kuchta-Elektro

Všechna práva vyhrazena

Kontakty
Kuchta ElektroTel: +420 774 425 831
Fintaislova 1974/5IČ: 70478406
690 02 BřeclavEmail: info(at)kuchta-elektro.cz